ГЛОБАЛНА ЦЕЛ

Повишаване качеството на образованието чрез използване на различни образователни иновации, иновативност и ефективност в педагогическите практики в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите. Изграждане на хуманна, функционална и позитивна образователна среда в детското заведение осигуряваща равен шанс и достъп за свободен избор и качествено предучилищно възпитание на всички деца. Оптимизиране на структурата, функциите и методите на управление на детското заведение за утвърждаването му като социо-културен, възпитателен и методически център за осъществяване на многостранни инициативи.

МИСИЯ

Мисията на стратегията е мобилизирането, финансовото обезпечаване, интегрирането и насочването на усилията на държавните институция и на гражданското общество към подобряване на средата и към повишаване на жизнените шансове на всяко дете за реализация на неговите възможности. Утвърждаване на съвременни иновационни модели на възпитателно - образователна дейност в детското заведение осигуряващи максимално развитие на детския личностен потенциал, възможности за пълноценна социална реализация и развитие на способностите в процеса на възпитание и обучение. Опазване здравето на децата и служителите при наличие на извънредно положение при борба с вирусите.

ВИЗИЯ

Визията на стратегия е:
„ Всяко дете в България, в ранния етап от детството си да живее и развива своя потенциал в интегрирана здравословна, сигурна и насърчаваща развитието му среда, която гарантира неговите права и благосъстояние, при осигурена подкрепа на родителите и на професионалистите, които полагат грижа за децата“.
В общественото пространство детското заведение да се утвърди като модерна, гъвкава, конкурентна и необходима предучилищна институция ,като среда за социо културна, възпитателна и образователна работа, като център за творчество и съмишленик и партньор на деца, родители и учители:
- осигуряваща условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на децата от 1 до 7 годишна възраст.
- съдействаща за личностно-ориентиран и резултативно обоснован възпитателно - образователен процес в педагогическото взаимодействие.